Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


PvdA BIEDT PODIUM VOOR DISCUSSIE OVER AANZWENGELEN WONINGBOUW IN DINKELLAND
Geschreven op: 21 juni 2013

Discussiebijeenkomst moet vanavond input leveren voor breed gedragen initiatiefvoorstel

VOLKSHUISVESTING door René Leget DENEKAMP/TWENTE - Het aanzwengelen van de economie en werkgelegenheid vergt een actieve opstelling van de gemeente op het gebied van de volkshuisvesting. Onder het motto 'niets doen is geen optie', zeker nu het ene na het andere bouw- en installatiebedrijf in Dinkelland/Twente omvalt, houdt de PvdA in Dinkelland vanavond in restaurant 'Het Podium' aan het Nicolaasplein in Denekamp een discussieavond.

Doel is niet om alleen de eigen politieke stokpaardjes te berijden. Nee,  de opzet is juist om van burgers, belanghebbenden en leden van andere politieke partijen te horen hoe de lokale bouw- en woningmarkt een impuls kan krijgen. We spraken met één van de initiatiefnemers voor deze bijeenkomst, Chel Severijn, als burger raadslid namens de PvdA actief in raadscommissies.

Het was wijlen PvdA-staatssecretaris en wethouder Jan Schaefer die in de tijd dat hij politiek verantwoordelijk was voor de volkshuisvesting zei dat je 'in geouwehoer niet kunt wonen' . Om die reden zijn Severijn en de PvdA primair gericht op daden. Dat neemt niet weg dat vergaderen nou eenmaal een must is om te zien of er overeenstemming bereikt kan worden voor een gezamenlijke aanpak.

Het gaat Severijn aan zijn hart om te zien dat niet alleen de bouw- en woningmarkt stil staat, maar ook Burgemeester en Wethouders geen aanstalte maken om in actie te komen.  ,,En dat terwijl niet alleen de koop-, maar ook de huursector op slot zit. Het aantal verhuizingen in de huursector is al gehalveerd: van 10 procent naar 5 procent''.

Severijn is er van overtuigd dat de gemeenteraad in actie moet komen om het tij te keren, want door niets te doen wordt het probleem alleen maar groter. Foto's Twente@ctueel/copyright

Ronduit teleurstellend vindt de sociaal democraat de wat hij noemt ronduit 'afwachtende en passieve houding'' van met name de wethouders A. Steggink en mr. P. Koegler. Aangezien hij niet verwacht dat deze heren uit zichzelf in actie komen, is de kans heel groot dat er een zo breed gedragen initiatiefvoorstel in de gemeenteraad aan de orde komt.

,,Aan ideeén geen gebrek. Vandaar ook dat we proberen alle zinvolle suggesties die op de discussiebijeenkomst naar voren komen, maar ook door de politieke partijen naar voren worden gebracht, te bundelen. Gezien de malaise in de volkshuisvesting is haast geboden. Het is dan ook de bedoeling dat het initiatief voorstel nog vóór de verkiezingen in de gemeenteraad aan de orde komt''.

Dat het op de lange baan schuiven van deze kwestie onverantwoord is, blijkt volgens Severijn alleen al uit de krimp van de bevolking die in rap tempo aan het vergrijzen is. De gevolgen laten zich raden: leegstaande lokalen, opheffing van scholen bij gebrek aan leerlingen, aantasting van de leefbaarheid in vooral de kleine kernen en winkels die door gebrek aan klandizie de deuren moeten sluiten.

Met dit doembeeld voor ogen moet het volgens Severijn niet moeilijk zijn om de politiek te mobiliseren. Hij merkt als onafhankelijk onderzoeker dat de prestatieafspraken die de gemeenten met de plaatselijke en regionaal opererende woningbouwcorporaties maken veel te vrijblijvend zijn.

 

,,Het is onjuist dat corporaties steeds maar weer beweren dat door de verplichte afdracht van de verhuurdersheffing er geen of onvoldoende geld meer resteert voor het investeren in sociale woningbouw. Uit cijfers blijkt dat woningbouwcorporatie Mijande nog voldoende geld achter de hand heeft, maar de hand zit al jaren op de knip. Daar waar corporaties het af laten weten moeten ze daar op aan worden gesproken. Ook is het mogelijk dat de gemeente in navolging van Almere een eigen woningcorporatie gaat oprichten. Vroeger was het de normaalste gang van zaken dat er gemeentelijke corporaties waren die er voor zorgden dat er voldoende werd gebouwd voor mensen met lage inkomens''.

,,Nu komt er praktisch niets van de grond. Toen ik zeven jaar geleden weer terug kwam in Denekamp wist ik wat ik zag in de Vledderstraat. Eindelijk wordt er straks gebouwd, maar hoe lang heeft dat niet geduurd? Een goed voorbeeld van een slecht en afwachtend beleid''.

Het valt Severiijn op dat de roep om maatregelen vanuit de gemeenteraden steeds luider wordt. Zo bepleit D66 in Oldenzaal om alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen en ook particulieren van de centrale inkoop te laten profiteren. In Rijssen-Holten maken partijgenoten van Severijn zich sterk voor het belonen van kopers van bestaande woningen met een isolatiesubsidie van de provincie Overijssel en een zonnepaneel met korting van de gemeente.

Severijn zou het betreuren als Dinkelland, dat ook veel geld moet afboeken doordat gronden braak blijven liggen, daarbij achterblijft. ,,College en Raad moeten nu proactief zijn door anticyclis te zijn door te opereren als vangnet in tijden dat het slecht gaat. De politiek moet de durf hebben om knopen door te haken. Een verdere verlaging van de grondprijzen voor sociale woningbouw, invoering van erfpacht, het bevorderen en belonen van duurzaam bouwen, het massaal aanleggen van zonnepanelen en het isoleren van bestaande woningen, het zijn allemaal maatregelen die de economie en daarmee de werkgelegenheid bevorderen''.

Severijn is er van overtuigd dat een goed, breed gedragen volkshuisvestingsbeleid bijdraagt aan de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Om die reden wil hij haast maken met het maken van een initiatiefvoorstel, dat het liefst door de hele gemeenteraad wordt omarmd. Daarin zal wat hem betreft ook ingespeeld moeten worden op het plan van de Staten van Overijssel om de reserves van de reserves tegen een lage rente uit te lenen aan de gemeenten, zodat die voldoende geld omhanden hebben om de volkshuisvesting en daarmee de werkgelegenheid een impuls te geven.

Het idee achter de impuls van de provinciemiljoenen is dat de Overijsselse politiek het geld liever beschikbaar stelt aan de gemeenten dan dat de reserves tegen een lage rente op een rekening van het ministerie van Financiën moet worden gestort. Tegen dit zogeheten 'schatkistbankieren' is veel verzet.

Lees ook de column van De Tegel en oordeel over de stelling over dit onderwerp, waar wijlen PvdA-staatssecretaris Jan Schaefer, waarvan U hieronder een portret kunt zien, zeker een mening over gehad zou hebben. Hij was altijd voorstander van een actief volkshuisvestingsbeleid.


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...
VIER ARRESTATIES NA BELAGING VAN AGENTEN IN GELDROP
DERDE VERDACHTE OPGEPAKT NA FATALE BURENRUZIE GELEEN
WEER DISCUSSIE OVER GEBRUIK VERSLEUTELDE BERICHTEN IN ZAAK DRUGSSMOKKEL KOTTER
VERDACHTE VAN BETROKKENHEID DOOD ORLANDO WEER OP VRIJE VOETEN
TOERIST UIT MALTA VRIJGESPROKEN VOOR VALSE BOMMELDING INTERNATIONALE TREIN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB